کوچه ی بن بست


[ صبح بخیر عزیزم... ]

 

 

 

رفته ام،

ولی نبرده ام،

ولی نداده ام،

از یاد

بر باد.....

 

 

 

 


بابالنگ دراز