کوچه ی بن بست


[ خیالباف ]

 

تو را ترسی نباشد، یار
از این تنهایی نمناک
از این سرمای تنها کُش
که من: این روح سرما برده ی تنها
تو را تن پوش ِ تنهایی
ز ِ سر تا پای
بَر تا بَر
خیال گرم می بافم

.....

 

 

 

 

 


بابالنگ دراز