کوچه ی بن بست


[ این حجم تنهایی... ]

 


به تنهایی که بر می گردم،

نمی دانم:

از کجا آمده ام،

به کجا آمده ام؛

فقط می دانم:

چرا آمده ام

و نباید می رفتم...

.....

 

 

 

 

 

 


بابالنگ دراز