کوچه ی بن بست


[ عشقتیاد ]

 

 

خمار که می شوم،

انتظار ِ تو را می کِشم؛

 

ترک شده، ترک نمی کند...

....

 

 

 

 

 


بابالنگ دراز