کوچه ی بن بست


[ زیبایی... ]
آرامش لحظاتم،

تماشای تصوّری از توست

بر شاهْ نشین ِ خیالم؛

چشم چشم، دو ابرو...

.....

 

 

 

 

 


بابالنگ دراز