کوچه ی بن بست


[یلدای من کجایی]

 

این شبِ طولانی،

هرچه که باشد،

نه از گیسوان ِ تو بلندتر است

و نه از چشمانت سیاه تر...

.....

 

 

 


بابالنگ دراز