کوچه ی بن بست


[هم از آمدنت شاد می شوند، هم از رفتنت]


تو مثل منی برف؛

بی صدا می آیی،

شادی می‌آوری،

باهات بازی می‌کنند،

پر از ردپا می‌شوی،

تنهایت می‌گذارند،

یخ می‌زنی از تنهایی،

بی صدا آب می‌شوی و...

می‌روی...

 

 

بابالنگ دراز