کوچه ی بن بست


[ماهرو...]

 

اتفاقاً
این از دو رویی ماه است،
که همیشه
یک روی خود را
به سمت زمین
نگاه می دارد
....

 

 

 

 


بابالنگ دراز