کوچه ی بن بست


[سال نو می شود، عشق تو یک سال دیگر کهنه تر...]

 

 

 

 

 


بابالنگ دراز