کوچه ی بن بست


« ۱ + ۱۲ »

 

 دبستان: کاش تعطیل بشه بریم خونه !

 راهنمایی: اجازه؛ تعطیل کنین بریم خونه !

 دبیرستان: تعطیل کنیم بریم خونه !

 دانشگاه: تعطیله، بریم خونه !

 

 

 

 


بابالنگ دراز