کوچه ی بن بست


« عنوان ترين »

 


یه تولد، اولین روز

از سیصد و شصت و پنج روز ِ

مسافرت به دور خورشیده...

سفر بخیر مسافر کوچولو....

 

 

« تولدت مبارک »

 

 

 

  


بابالنگ دراز