کوچه ی بن بست


« من همونم که خودمم »


 


The world moves for Love
and kneels beforehand it always


- نام ؟
= بابا لنگ دراز
- نام خانوادگی ؟
= یادم نمیاد ...
- سن؟
= از وقتی به دنیا اومدم تا حالا ...
- به چیزی که اعتیاد نداری ... ؟
= چرا ... دارم ...
- به چی ؟
= غم ...
- چند وقته معتادی ؟
= از وقتی به دنیا اومدم تا حالا ...
- اعضای خانواده ت چند نفرند ؟
= تعدادمون زیاده ... هر شب وقت خواب میشمارمشون ولی وسطاش خوابم میبره ...
- سوء سابقه ای که نداری ؟
= چرا ... دارم ...
- جرمت چی بوده ؟
= عاشق بودم ... هستم ... می مونم ...
- جرمت سنگینه ... خودت می دونی چرا آوردنت اینجا ؟
= بله ... در ضمن منو نیاوردن ... من خودم اومدم ...
- خوب حالا چرا خوت اومدی ؟
= چون ما فقط دو نفریم ... اما اون...
- شما ... ؟!
= ما ... من و اون ...
- اون کیه ؟
= ...
- نمی خوای جواب بدی ... ؟
= یاد گرفتم که نگم ... یادم دادن ...
- چند وقته اونو میشناسی ؟
= از وقتی به دنیا اومدم تا حالا ...
- اینجا تو پرونده ت نوشته ...
= اونا فقط یه مشت نوشته ی بی ارزشه ... از خودم بپرس ... خودم بهت می گم ...
- به نظر نمیاد دیوونه باشی ...
= نه! ... نیستم ... چون خدا منو دوست نداره ...
- چطور ؟!
= خدا دیوونه ها رو دوست داره ...
- اگه تو دیوونه نیستی پس چرا اومدی اینجا ؟!
= چون ما فقط دو نفریم ... اما اون...
- خیلی خوب ... خیلی خوب ... فهمیدم ...
= بپرس ... بپرس ... از خودم بپرس ... من خودم همه چی رو برات میگم ...
- باشه ... اما حالا نه ... الان باید بری به اتاقت ...
= منو ثبت نام کردی ؟!
- آره ... به چیزی احتیاج نداری ؟
= چرا ... دارم ... قلم و کاغذ ...
- میگم برات بیارن ...
= اتاقم پنجره داره ؟
- آره داره ... دوست داری اتاقت پنجره داشته باشه ؟
= بله ... من هر شب قبل از خواب باید اونارو بشمارم ... ما نباید از تعدادمون کم بشه ...
- کیا رو بشماری ... ؟!
= همونا که می خوابن و بیدار میشن ...
- از کی اونا رو میشماری ؟
= از وقتی که به دنیا اومدم تا حالا .......

 

 

 


بابالنگ دراز