کوچه ی بن بست


[ یک پرواز سیاه ]

 

 سالهاست ؛

       که میام و نمی رسم ...

   نگفته بودی

          با کلاغ ِ قصّه ها

                    همخونه ای.....

 

 

 


 


بابالنگ دراز