کوچه ی بن بست


[ مثل يک شب پاييزی ]

 

لیلای شیرینم !

با تو فرهاد،

بی تو مجنونم.....!


 

 


 


بابالنگ دراز