کوچه ی بن بست


[ هبوط آزاد ]

 

 

در خلاء دوستت دارم ها،

با سرعتِ بینهایتْ خاطره بَر ثانیه،

آزادانه در بی انتهای عشق تو

سقوط می کنم

.....
 


بابالنگ دراز