کوچه ی بن بست


[ ایست قلبی ]

 

به عاشقان رهگذر و
عشق های در گذر
ایست قلبی داده ام
و در گذشته ام...
از وفای این آدم ها،
از هوای این حوّاها
.....

 

 

 

 

 

 


بابالنگ دراز