کوچه ی بن بست


[با تو، یه روز بی غروبم...]برای دیدن ِ تو

- چندین و چند بار در روز-

فقط کافی است

کمی ذهنم را

جابجا کنم...

.....

 

 

 

 

 

 

 


بابالنگ دراز