کوچه ی بن بست


[ زدگی زیبا نیست ]

 

"ن"

زَدِگی ِ زندگی است...

....

 

 

 


بابالنگ دراز